Most Read

Discover the most frequently read articles from the past month

Open Access

miR‑767‑5p inhibits glioma proliferation and metastasis by targeting SUZ12

Jiale Zhang, Shuo Xu, Jia Xu, Yangyang Li, Jie Zhang, Jian Zhang, Xiaoming Lu

Pages: 55-66 Published online on: 13 May 2019
Open Access

HOXC10 overexpression promotes cell proliferation and migration in gastric cancer

Jina Kim, Dong‑Hyuck Bae, Jong Hwan Kim, Kyu‑Sang Song, Yong Sung Kim, Seon‑Young Kim

Pages: 202-212 Published online on: 17 May 2019

Role of the tumor microenvironment in tumor progression and the clinical applications (Review)

Yao Yuan, Yu-Chen Jiang, Chong-Kui Sun, Qian-Ming Chen

Pages: 2499-2515 Published online on: 07 March 2016
Open Access

Engineered human mesenchymal stem cells for neuroblastoma therapeutics

Valentina Nieddu, Roberta Piredda, Daniel Bexell, Jack Barton, John Anderson, Neil Sebire, Krishna Kolluri, Sam M. Janes, Emmanouil Karteris, Arturo Sala

Pages: 35-42 Published online on: 08 May 2019
Open Access

Genetics, diagnosis and management of colorectal cancer (Review)

Marina De Rosa, Ugo Pace, Daniela Rega, Valeria Costabile, Francesca Duraturo, Paola Izzo, Paolo Delrio

Pages: 1087-1096 Published online on: 03 July 2015
Open Access

Cancer drug delivery in the nano era: An overview and perspectives (Review)

Zhen Li, Shirui Tan, Shuan Li, Qiang Shen, Kunhua Wang

Pages: 611-624 Published online on: 14 June 2017

Comparison of 2D- and 3D-culture models as drug-testing platforms in breast cancer

Yoshinori Imamura, Toru Mukohara, Yohei Shimono, Yohei Funakoshi, Naoko Chayahara, Masanori Toyoda, Naomi Kiyota, Shintaro Takao, Seishi Kono, Tetsuya Nakatsura, Hironobu Minami

Pages: 1837-1843 Published online on: 29 January 2015
Open Access

Differential gene methylation patterns in cancerous and non‑cancerous cells

Katarzyna Kamińska, Aneta Białkowska, Janusz Kowalewski, Sui Huang, Marzena A. Lewandowska

Pages: 43-54 Published online on: 15 May 2019
Open Access

Multifaceted regulation and functions of YAP/TAZ in tumors (Review)

Huirong Liu, Suya Du, Tiantian Lei, Hailian Wang, Xia He, Rongsheng Tong, Yi Wang

Pages: 16-28 Published online on: 08 May 2018
Open Access

The targeting of non‑coding RNAs by curcumin: Facts and hopes for cancer therapy (Review)

Yun Liu, Hongmei Sun, Bolat Makabel, Qingbin Cui, Jiajun Li, Chaoyue Su, Charles R. Ashby Jr, Zhesheng Chen, Jianye Zhang

Pages: 20-34 Published online on: 03 May 2019
Open Access

Investigation of the clinical significance and prospective molecular mechanisms of cystatin genes in patients with hepatitis B virus‑related hepatocellular carcinoma

Xin Zhou, Xiangkun Wang, Ketuan Huang, Xiwen Liao, Chengkun Yang, Tingdong Yu, Junqi Liu, Chuangye Han, Guangzhi Zhu, Hao Su, Wei Qin, Quanfa Han, Zhengqian Liu, Jianlv Huang, Yizhen Gong, Xinping Ye, Tao Peng

Pages: 189-201 Published online on: 09 May 2019
Open Access

RUNX family: Oncogenes or tumor suppressors (Review)

Beatriz Andrea Otálora‑Otálora, Berta Henríquez, Liliana López‑Kleine, Adriana Rojas

Pages: 3-19 Published online on: 06 May 2019
Open Access

CtBP1 interacts with SOX2 to promote the growth, migration and invasion of lung adenocarcinoma

Yifei Liu, Tingting Bian, Jia Feng, Li Qian, Xiaoli Li, Qing Zhang, Jianguo Zhang, Daishan Jiang, Jian Liu, Jiahai Shi

Pages: 67-78 Published online on: 02 May 2019
Open Access

ARPC2 promotes breast cancer proliferation and metastasis

Zhongle Cheng, Wei Wei, Zhengshen Wu, Jing Wang, Xiaojuan Ding, Youjing Sheng, Yinli Han, Qiang Wu

Pages: 3189-3200 Published online on: 12 April 2019
Open Access

Dietary baker's yeast sensitizes Ehrlich mammary adenocarcinoma to paclitaxel in mice bearing tumor

Mamdooh Ghoneum, Nariman K. Badr El-Din, Ashraf Z. Mahmoud, Lucilene Tolentino, Deyu Pan, Tahia Ali Hassan

Pages: 3155-3166 Published online on: 10 April 2019

Non-coding RNAs as regulators in epigenetics (Review)

Jian-Wei Wei, Kai Huang, Chao Yang, Chun-Sheng Kang

Pages: 3-9 Published online on: 08 November 2016
Open Access

Cystatin F as a key family 2 cystatin subunit and prognostic biomarker for early‑stage pancreatic ductal adenocarcinoma

Chengkun Yang, Tingdong Yu, Zhengqian Liu, Xinping Ye, Xiwen Liao, Xiangkun Wang, Chuangye Han, Guangzhi Zhu, Wei Qin, Tao Peng

Pages: 79-90 Published online on: 24 April 2019
Open Access

Bile cell‑free DNA as a novel and powerful liquid biopsy for detecting somatic variants in biliary tract cancer

Ningjia Shen, Dadong Zhang, Lei Yin, Yinghe Qiu, Jian Liu, Wenlong Yu, Xiaohui Fu, Bin Zhu, Xiaoya Xu, Anqi Duan, Zishuo Chen, Xiang Wang, Xinkai Cao, Teng Zhao, Zisong Zhou, Lianghe Yu, Hao Qin, Zheng Fang, Jing‑Yu Li, Yuanjin Liu, Lei Xiong, Bo Yuan, Fugen Li, Yongjie Zhang

Published online on: May 31, 2019
Open Access

Optimal subset of signature miRNAs consisting of 7 miRNAs that can serve as a novel diagnostic and prognostic predictor for the progression of cervical cancer

Can Shi, Yijun Yang, Lei Zhang, Ting Zhang, Juanpeng Yu, Shanshan Qin, Yingchun Gao

Pages: 3167-3178 Published online on: 03 April 2019
Journal Cover

July 2019
Volume 42 Issue 1

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image