Journal Articles

Open Access

Research progress on the PI3K/AKT signaling pathway in gynecological cancer (Review)

Xiang Shi, Jingjing Wang, Yu Lei, Caofan Cong, Dailin Tan, Xianrong Zhou

Pages: 4529-4535 Published online on: 03 April 2019
Open Access

The 15d‑PGJ2 hydrogel ameliorates atopic dermatitis through suppression of the immune response

Marcelo H. Napimoga, Juliana T. Clemente‑Napimoga, Nina M. Machabanski, Maria Eduarda A. Juliani, Pedro Henrique B. C. Acras, Cristina G. Macedo, Henrique B. Abdalla, Antônio José de Pinho , Andresa B. Soares, Marcelo Sperandio, Daniele R. de Araújo

Pages: 4536-4544 Published online on: 11 April 2019
Open Access

Zinc finger E‑box binding homeobox 2 functions as an oncogene in human laryngeal squamous cell carcinoma

Qun Li, Liang Ma, Zhenhua Wu, Guoli Wang, Qi Huang, Zhisen Shen, Rui Yu

Pages: 4545-4552 Published online on: 04 April 2019
Open Access

Alamandine attenuates long‑term hypertension‑induced cardiac fibrosis independent of blood pressure

Lan Wang, Chi Liu, Xiru Chen, Peng Li

Pages: 4553-4560 Published online on: 15 April 2019
Open Access

MicroRNA‑195‑5p inhibitor prevents the development of osteoarthritis by targeting REGγ

Yang Shu, Junpeng Long, Weixiong Guo, Wei Ye

Pages: 4561-4568 Published online on: 03 April 2019
Open Access

Effects of granulocyte colony‑stimulating factor on rabbit carotid and porcine heart models of chronic obliterative arterial disease

Zhaohui Hu, Zhisong Chen, Yiping Wang, Jinfa Jiang, Gary Tse, Wenjun Xu, Junbo Ge, Bing Sun

Pages: 4569-4578 Published online on: 03 April 2019
Open Access

YB1 protects cardiac myocytes against H2O2‑induced injury via suppression of PIAS3 mRNA and phosphorylation of STAT3

Shiqi Wang, Fuwei He, Zhenwei Li, Yewen Hu, Ning Huangfu, Xiaomin Chen

Pages: 4579-4588 Published online on: 03 April 2019
Open Access

Quercetin suppresses glomerulosclerosis and TGF‑β signaling in a rat model

Yifan Liu, Enlai Dai, Jing Yang

Pages: 4589-4596 Published online on: 03 April 2019
Open Access

Decreased expression of ubiquilin‑1 following neonatal hypoxia‑ischemic brain injury in mice

Li Luo, Yilin Liu, Xing Tu, Xuxin Ren, Wenyan Zhao, Jing Liu, Li Zhang, Weiqiang Chen, Pei Zhang, Weicai Wang, Lanhai Lü, Mengxia Wang

Pages: 4597-4602 Published online on: 15 April 2019
Open Access

Hypercholesterolaemia increases the risk of high‑turnover osteoporosis in men

Yanman Zhou, Tuo Deng, Haiqing Zhang, Qingbo Guan, Hongqiang Zhao, Chunxiao Yu, Shanshan Shao, Meng Zhao, Jin Xu

Pages: 4603-4612 Published online on: 04 April 2019
Open Access

Long noncoding RNA STCAT16 suppresses cell growth and its expression predicts prognosis in patients with gastric cancer

Jian‑Feng Zhang, Wei Jiang, Qian‑Feng Zhang, Xiao‑Ling Kuai, Zhen‑Biao Mao, Zhi‑Wei Wang

Pages: 4613-4622 Published online on: 04 April 2019
Open Access

Proliferation of human hepatocellular carcinoma cells from surgically resected specimens under conditionally reprogrammed culture

Zhenglu Wang, Bowen Bi, Hongli Song, Lei Liu, Hong Zheng, Shusen Wang, Zhongyang Shen

Pages: 4623-4630 Published online on: 12 April 2019
Open Access

Prediction of IER5 structure and function using a bioinformatics approach

Qiang Xiong, Xiaoyan Jiang, Xiaodan Liu, Pingkun Zhou, Kuke Ding

Pages: 4631-4636 Published online on: 15 April 2019
Open Access

Arbutin promotes MC3T3‑E1 mouse osteoblast precursor cell proliferation and differentiation via the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Xiangji Man, Liyu Yang, Shengye Liu, Lei Yang, Mingyang Li, Qin Fu

Pages: 4637-4644 Published online on: 04 April 2019
Open Access

Low‑intensity pulsed ultrasound promotes apoptosis and inhibits angiogenesis via p38 signaling‑mediated endoplasmic reticulum stress in human endothelial cells

Zhongping Su, Tianhua Xu, Yaqing Wang, Xiasheng Guo, Juan Tu, Dong Zhang, Xiangqing Kong, Yanhui Sheng, Wei Sun

Pages: 4645-4654 Published online on: 05 April 2019
Open Access

MicroRNA‑144‑3p may participate in the pathogenesis of preeclampsia by targeting Cox‑2

Suwei Hu, Jie Li, Ming Tong, Qian Li, Yong Chen, Hongmei Lu, Yixiong Wang, Lingfeng Min

Pages: 4655-4662 Published online on: 11 April 2019
Open Access

lncRNA 430945 promotes the proliferation and migration of vascular smooth muscle cells via the ROR2/RhoA signaling pathway in atherosclerosis

Chuan Cui, Xing Wang, Xiao‑Ming Shang, Li Li, Yi Ma, Guo‑Yu Zhao, Yu‑Xin Song, Xue‑Bin Geng, Bi‑Qiong Zhao, Mei‑Rong Tian, Hong‑Ling Wang

Pages: 4663-4672 Published online on: 05 April 2019
Open Access

Effects of daphnetin on lipid metabolism, insulin resistance and oxidative stress in OA‑treated HepG2 cells

Yayun Liu, Lu Liao, Yong Chen, Fengmei Han

Pages: 4673-4684 Published online on: 05 April 2019
Open Access

Comprehensive analysis of the aberrantly expressed lncRNA‑associated ceRNA network in breast cancer

Tayier Tuersong, Linlin Li, Zumureti Abulaiti, Shumei Feng

Pages: 4697-4710 Published online on: 15 April 2019
Open Access

Novel variants in the KERA gene cause autosomal recessive cornea plana in a Chinese family: A case report

Chengzi Huang, Xigui Long, Can Peng, Pengsiyuan Lin, Hu Tan, Weigang Lv, Lingqian Wu

Pages: 4711-4718 Published online on: 11 April 2019
Open Access

Effects of leukemia inhibitory factor receptor on the adipogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells

Tao Wang, Ruiqiao Yan, Xiaoyuan Xu, Huan Yu, Jianfang Wu, Yaofang Yang, Weidong Li

Pages: 4719-4726 Published online on: 08 April 2019
Open Access

Effect of integrin β1 in the treatment of stress urinary incontinence by electrical stimulation

Yang Li, Bing‑Shu Li, Cheng Liu, Sha‑Sha Hong, Jie Min, Ming Hu, Jian‑Ming Tang, Su‑Ting Li, Ting‑Ting Wang, Hui‑Xin Zhou, Li Hong

Pages: 4727-4734 Published online on: 10 April 2019
Open Access

Dysregulated long non‑coding RNAs in pleomorphic adenoma tissues of pleomorphic adenoma gene 1 transgenic mice

Wanlin Xu, Limin Liu, Hao Lu, Jinye Fu, Chenping Zhang, Wenjun Yang, Shukun Shen

Pages: 4735-4742 Published online on: 11 April 2019
Open Access

Interleukin‑17A facilitates osteoclast differentiation and bone resorption via activation of autophagy in mouse bone marrow macrophages

Lu Song, Jingyi Tan, Zhongxiu Wang, Peihui Ding, Qi Tang, Mengjiao Xia, Yingming Wei, Lili Chen

Pages: 4743-4752 Published online on: 11 April 2019
Open Access

Astaxanthin inhibits homocysteine‑induced endothelial cell dysfunction via the regulation of the reactive oxygen species‑dependent VEGF‑VEGFR2‑FAK signaling pathway

Xian‑Jun Wang, Da‑Chen Tian, Feng‑Wen Wang, Meng‑Hao Zhang, Cun‑Dong Fan, Wang Chen, Mei‑Hong Wang, Xiao‑Yan Fu, Jin‑Kui Ma

Pages: 4753-4760 Published online on: 12 April 2019
Open Access

Overexpression of CKS2 is associated with a poor prognosis and promotes cell proliferation and invasion in breast cancer

Naiqi Huang, Zuli Wu, Hong Hong, Xiangming Wang, Fengqiang Yang, Hengguo Li

Pages: 4761-4769 Published online on: 05 April 2019
Open Access

A novel resveratrol analog PA19 attenuates obesity‑induced cardiac and renal injury by inhibiting inflammation and inflammatory cell infiltration

Wenxin Zhang, Hongjin Chen, Chuchu Sun, Beibei Wu, Bin Bai, Hui Liu, Xiaoou Shan, Guang Liang, Yali Zhang

Pages: 4770-4778 Published online on: 12 April 2019
Open Access

miRNA‑15a‑5p facilitates the bone marrow stem cell apoptosis of femoral head necrosis through the Wnt/β‑catenin/PPARγ signaling pathway

Wan‑Li Zhang, Cheng‑Tao Chi, Xiang‑Hui Meng, Shao‑Dong Liang

Pages: 4779-4787 Published online on: 04 April 2019
Open Access

Novel agent #2714 potently inhibits lung cancer growth by suppressing cell proliferation and by inducing apoptosis in vitro and in vivo

Wenjie Lu, Qianqian Sun, Bo Chen, Yan Li, Youzhi Xu, Siying Wang

Pages: 4788-4796 Published online on: 02 April 2019
Open Access

Exosomes derived from mangiferin‑stimulated perivascular adipose tissue ameliorate endothelial dysfunction

Qianwen Zhao, Jie Yang, Baolin Liu, Fang Huang, Yuehua Li

Pages: 4797-4805 Published online on: 04 April 2019
Open Access

Signature microRNAs and long noncoding RNAs in laryngeal cancer recurrence identified using a competing endogenous RNA network

Zhengyi Tang, Ganguan Wei, Longcheng Zhang, Zhiwen Xu

Pages: 4806-4818 Published online on: 10 April 2019
Open Access

miR‑27b‑3p and miR‑607 cooperatively regulate BLM gene expression by directly targeting the 3'‑UTR in PC3 cells

Yinglian Chen, Jiafu Zhao, Zhiqiang Duan, Ting Gong, Wei Chen, Sainan Wang, Houqiang Xu

Pages: 4819-4831 Published online on: 05 April 2019
Open Access

Altered brain activity in patients with strabismus and amblyopia detected by analysis of regional homogeneity: A resting‑state functional magnetic resonance imaging study

Yi Shao, Qing‑Hai Li, Biao Li, Qi Lin, Ting Su, Wen‑Qing Shi, Pei‑Wen  Zhu, Qing Yuan, Yong‑Qiang Shu, Ying He, Wen‑Feng Liu, Lei Ye

Pages: 4832-4840 Published online on: 10 April 2019
Open Access

Overexpression of COX6B1 protects against I/R‑induced neuronal injury in rat hippocampal neurons

Shan Yang, Peng Wu, Jianwen Xiao, Li Jiang

Pages: 4852-4862 Published online on: 10 April 2019
Open Access

Caffeic acid phenethyl ester attenuates nuclear factor‑κB‑mediated inflammatory responses in Müller cells and protects against retinal ganglion cell death

Yanwen Jia, Shengqun Jiang, Chen Chen, Guohua Lu, Yang Xie, Xincheng Sun, Liqin Huang

Pages: 4863-4871 Published online on: 11 April 2019
Open Access

Paroxysmal spasticity of lower extremities as the initial symptom in two siblings with maple syrup urine disease

Yi‑Dan Liu, Xu Chu, Rui‑Hua Liu, Ying Sun, Qing‑Xia Kong, Qiu‑Bo Li

Pages: 4872-4880 Published online on: 05 April 2019
Open Access

High expression of DLC family proteins predicts better prognosis and inhibits tumor progression in NSCLC

Li Sun, Jing Sun, Jun‑Ding Song

Pages: 4881-4889 Published online on: 10 April 2019
Open Access

Sulforaphane prevents PC12 cells from oxidative damage via the Nrf2 pathway

Bing Bao, Man‑Qing Zhang, Zhi‑Ying Chen, Xiang‑Bing Wu, Zhong‑Bing Xia, Jing‑Yan Chai, Xiao‑Ping Yin

Pages: 4890-4896 Published online on: 10 April 2019
Open Access

Endophilin 1 knockdown prevents synaptic dysfunction induced by oligomeric amyloid β

Yichen Yin, Caihui Cha, Fengming Wu, Jiong Li, Sumei Li, Xiaonan Zhu, Jifeng Zhang, Guoqing Guo

Pages: 4897-4905 Published online on: 12 April 2019
Open Access

Comprehensive genomic and prognostic analysis of the IL‑17 family genes in lung cancer

Tingting Liao, Jinshuo Fan, Zhilei Lv, Juanjuan Xu, Feng Wu, Guanghai Yang, Qi Huang, Mengfei Guo, Guorong Hu, Mei Zhou, Limin Duan, Sufei Wang, Yang Jin

Pages: 4906-4918 Published online on: 15 April 2019

Transgelin 2 overexpression inhibits cervical cancer cell invasion and migration

Qun Zhou, Xuelu Jiang, Wei Yan, Xiaoqing Dou

Pages: 4919-4926 Published online on: 03 April 2019

Role of lncRNA uc.457 in the differentiation and maturation of cardiomyocytes

Qijun Zhang, Zijie Cheng, Zhangbin Yu, Chun Zhu, Lingmei Qian

Pages: 4927-4934 Published online on: 04 April 2019

MicroRNA‑214 upregulates HIF‑1α and VEGF by targeting ING4 in lung cancer cells

Yue Li, Long Zhao, Yafei Qi, Xianghong Yang

Pages: 4935-4945 Published online on: 16 April 2019

miR‑210‑3p regulates cell growth and affects cisplatin sensitivity in human ovarian cancer cells via targeting E2F3

Yue Jin, Jun Wei, Shaoting Xu, Fang Guan, Lijun Yin, Haibin Zhu

Pages: 4946-4954 Published online on: 04 April 2019

Exogenous oestradiol benzoate induces male mice azoospermia through modulation of oxidative stress and testicular metabolic cooperation

Jianghua Le, Xiaocan Lei, Yanping Ren, Zhipeng Li, Haoyan Tu, Fangya Ding, Xiaodong Yi, Yi Zhou, Qingyou Liu, Shun Zhang

Pages: 4955-4963 Published online on: 16 April 2019

Salidroside suppresses the metastasis of hepatocellular carcinoma cells by inhibiting the activation of the Notch1 signaling pathway

Linlin Lu, Shousheng Liu, Quanjiang Dong, Yongning Xin

Pages: 4964-4972 Published online on: 02 April 2019

SIRT4 suppresses the PI3K/Akt/NF‑κB signaling pathway and attenuates HUVEC injury induced by oxLDL

Yu Tao, Songping Yu, Min Chao, Yang Wang, Jianhua Xiong, Hengli Lai

Pages: 4973-4979 Published online on: 12 April 2019

Expression and potential regulation of miRNA‑431 during lung development of Sprague‑Dawley rats

Zhong‑Yi Sun, Yan‑Qing Shen, Xiao‑Qing Chen, Xiao‑Yu Zhou, Rui Cheng, Zhi‑Dan Bao, Yang Yang

Pages: 4980-4988 Published online on: 11 April 2019

Neuroprotective effects of lithium on a chronic MPTP mouse model of Parkinson's disease via regulation of α‑synuclein methylation

Qing Zhao, Hui Liu, Jiwei Cheng, Yudan Zhu, Qian Xiao, Yu Bai, Jie Tao

Pages: 4989-4997 Published online on: 11 April 2019

Long noncoding RNA PURPL promotes cell proliferation in liver cancer by regulating p53

Xueyan Fu, Yawei Wang, Gang Wu, Wanchuan Zhang, Shaolin Xu, Wenqing Wang

Pages: 4998-5006 Published online on: 12 April 2019

(3R)‑5,6,7‑trihydroxy‑3‑isopropyl‑3‑methylisochroman‑1‑one attenuates cardiac dysfunction via the apelin/APJ signaling pathway

Mei Ding, Lianyue Guan, Chunmei Zhang, Ping Yang, Hailing Yang

Pages: 5007-5014 Published online on: 03 April 2019

Acute exposure to 3‑deoxyglucosone at high glucose levels impairs insulin secretion from β‑cells by downregulating the sweet taste receptor signaling pathway

Xiudao Song, Guoqiang Liang, Min Shi, Liang Zhou, Fei Wang, Lurong Zhang, Fei Huang, Guorong Jiang

Pages: 5015-5022 Published online on: 15 April 2019

Downregulation of DCC sensitizes multiple myeloma cells to bortezomib treatment

Dorival Mendes Rodrigues‑Junior, Thaís Priscila Biassi, Gabriela Estrela de Albuquerque, Viviane Carlin, Marcus Vinicius Buri, Joel Machado‑Junior, Andre Luiz Vettore

Pages: 5023-5029 Published online on: 09 April 2019

Novel CLCN7 mutations cause autosomal dominant osteopetrosis type II and intermediate autosomal recessive osteopetrosis

Li Li, Shan-Shan Lv, Chun Wang, Hua Yue, Zhen-Lin Zhang

Pages: 5030-5038 Published online on: 03 April 2019

Combination of ions promotes cell migration via extracellular signal‑regulated kinase 1/2 signaling pathway in human gingival fibroblasts

Kimiko Yamaguchi‑Ueda, Yuki Akazawa, Keita Kawarabayashi, Asuna Sugimoto, Hiroshi Nakagawa, Aya Miyazaki, Rika Kurogoushi, Kokoro Iwata, Takamasa Kitamura, Aya Yamada, Tomokazu Hasegawa, Satoshi Fukumoto, Tsutomu Iwamoto

Pages: 5039-5045 Published online on: 08 April 2019
Open Access

Perspectives of small molecule inhibitors of activin receptor‑like kinase in anti‑tumor treatment and stem cell differentiation (Review)

Xueling Cui, Shumi Shang, Xinran Lv, Jing Zhao, Yan Qi, Zhonghui Liu

Pages: 5053-5062 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Clinical significance of miRNA‑1 and its potential target gene network in lung squamous cell carcinoma

Xiaojiao Li, Meijiao Qin, Jiacheng Huang, Jie Ma, Xiaohua Hu

Pages: 5063-5078 Published online on: 19 April 2019
Open Access

SM‑164 enhances the antitumor activity of adriamycin in human U2‑OS cells via downregulation of X‑linked inhibitor of apoptosis protein

Jiangwei Chen, Xuanyin Chen, Xiaodong Chen, Haiying Sun, Dong Yang

Pages: 5079-5086 Published online on: 22 April 2019
Open Access

Inhibitory effect of 17β‑estradiol on triglyceride synthesis in skeletal muscle cells is dependent on ESR1 and not ESR2

Quan Liu, Rui Li, Guanjun Chen, Jianming Wang, Bingfeng Hu, Chaofei Li, Xiaohuan Zhu, Yunxia Lu

Pages: 5087-5096 Published online on: 24 April 2019
Open Access

CALB1 enhances the interaction between p53 and MDM2, and inhibits the senescence of ovarian cancer cells

Long‑Qiao Cao, Ya‑Nan Wang, Ming Liang, Mei‑Zhou Pan

Pages: 5097-5104 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Pressure suppresses hepatocellular glycogen synthesis through activating the p53/Pten pathway

Junwei Shen, Yunchen Sun, Si Shen, Xu Luo, Jie Chen, Liang Zhu

Pages: 5105-5114 Published online on: 19 April 2019
Open Access

Human platelet lysate as an alternative to fetal bovine serum for culture and endothelial differentiation of human amniotic fluid mesenchymal stem cells

Waleephan Tancharoen, Sirinda Aungsuchawan, Peraphan Pothacharoen, Kanokkan Bumroongkit, Chaniporn Puaninta, Nathaporn Pangjaidee, Suteera Narakornsak, Runchana Markmee, Tanongsak Laowanitwattana, Chawapon Thaojamnong

Pages: 5123-5132 Published online on: 22 April 2019
Open Access

miR‑148 family members are putative biomarkers for sepsis

Lei Dong, Hongwei Li, Shunli Zhang, Guanzheng Yang

Pages: 5133-5141 Published online on: 19 April 2019
Open Access

Carbon monoxide releasing molecule‑2 (CORM‑2)‑liberated CO ameliorates acute pancreatitis

Yishu Liu, Xu Wang, Xiaohan Xu, Weiting Qin, Bingwei Sun

Pages: 5142-5152 Published online on: 19 April 2019

MicroRNA‑195 triggers neuroinflammation in Parkinson's disease in a Rho‑associated kinase 1‑dependent manner

Yi Ren, Huajie Li, Wei Xie, Ning Wei, Meng Liu

Pages: 5153-5161 Published online on: 19 April 2019
Open Access

Curcumin reverses doxorubicin resistance via inhibition the efflux function of ABCB4 in doxorubicin‑resistant breast cancer cells

Chunjie Wen, Lijuan Fu, Jiafeng Huang, Yi Dai, Bin Wang, Ge Xu, Lanxiang Wu, Honghao Zhou

Pages: 5162-5168 Published online on: 22 April 2019

Effect of endoplasmic reticulum stress involved in manganese‑induced neurotoxicity in rats

Cailian Wu, Guandou Yuan, Ruikang Mo, Yanning Huang, Tiantian Luo, Jin Wang

Pages: 5169-5176 Published online on: 19 April 2019

Molecular hydrogen accelerates the reversal of acute obstructive cholangitis‑induced liver dysfunction by restoring gap and tight junctions

Zhiyang Zhu, Jianhua Yu, Weiguo Lin, Haijun Tang, Weiguang Zhang, Baochun Lu

Pages: 5177-5184 Published online on: 22 April 2019
Open Access

MicroRNA‑93 regulates angiogenesis in peripheral arterial disease by targeting CDKN1A

Xiaojun Shu, Youjun Mao, Zhengfei Li, Wenhui Wang, Yaowen Chang, Shengye Liu, Xiao‑Qiang Li

Pages: 5195-5202 Published online on: 25 April 2019
Open Access

MicroRNA‑486‑5p inhibits the growth of human hypertrophic scar fibroblasts by regulating Smad2 expression

Yingying Shi, Luping Wang, Pijun Yu, Yi Liu, Wei Chen

Pages: 5203-5210 Published online on: 24 April 2019

Role of autophagy in LPS‑induced inflammation in INS‑1 cells

Li‑Bo Zhu, Ming‑Ming Cao, Jun Wang, Ying Su, Wei Jiang, Guo‑Dong Liu, Yan‑Bo Li

Pages: 5211-5218 Published online on: 19 April 2019

Role of feline sarcoma‑related protein in the viability and apoptosis of bladder cancer cells

Xudong Hu, Zhiwen Guo, Jifei Xu, Xiangbao Mei, Manhua Bi, Fang Jiang, Dexin Yu, Caiyun Zhong

Pages: 5219-5226 Published online on: 30 April 2019
Open Access

miR‑125b‑mediated regulation of cell proliferation through the Jagged‑1/Notch signaling pathway by inhibiting BRD4 expression in psoriasis

Min Pan, Yao Huang, Xiaofang Zhu, Xiangfei Lin, Dan Luo

Pages: 5227-5236 Published online on: 24 April 2019
Open Access

A five lncRNA signature for prognosis prediction in hepatocellular carcinoma

Yongqiang Sun, Fangfang Zhang, Lifu Wang, Xueai Song, Jing Jing, Fan Zhang, Simiao Yu, Honghong Liu

Pages: 5237-5250 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Trichostatin A‑induced miR‑30a‑5p regulates apoptosis and proliferation of keloid fibroblasts via targeting BCL2

Xiaoqing Jian, Le Qu, Yunlin Wang, Qianlei Zou, Qing Zhao, Shuang Chen, Xinghua Gao, Hongduo Chen, Chundi He

Pages: 5251-5262 Published online on: 24 April 2019
Open Access

Screening of underlying genetic biomarkers for ankylosing spondylitis

Xutao Fan, Bao Qi, Longfei Ma, Fengyu Ma

Pages: 5263-5274 Published online on: 24 April 2019
Open Access

LINC01638 silencing inhibits cancer cell proliferation in colorectal adenocarcinoma through interaction with RUNX2

Wenying Zhuo, Dengdi Hu, Xihua Chen, Tian Zhang

Pages: 5275-5280 Published online on: 25 April 2019
Open Access

Vorapaxar stabilizes permeability of the endothelial barrier under cholesterol stimulation via the AKT/JNK and NF‑κB signaling pathways

Jianliang Pang, Peiyang Hu, Junwei Wang, Jinsong Jiang, Jifu Lai

Pages: 5291-5300 Published online on: 30 April 2019

Downregulation of miR‑186 promotes the proliferation and drug resistance of glioblastoma cells by targeting Twist1

Yifeng Xiong, Rensheng Chen, Lizhen Wang, Shanshan Wang, Yi Tu, Lei Zhu, Chunliang Wang

Pages: 5301-5308 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Bioinformatics identification of lncRNA biomarkers associated with the progression of esophageal squamous cell carcinoma

Jun Yu, Xiaoliu Wu, Kaidan Huang, Ming Zhu, Xiaomei Zhang, Yuanying Zhang, Senqing Chen, Xinyu Xu, Qin Zhang

Pages: 5309-5320 Published online on: 02 May 2019
Open Access

High hydrostatic pressure induces apoptosis of retinal ganglion cells via regulation of the NGF signalling pathway

Hongji Liu, Wei Wang, Xiang Li, Chao Huang, Zongduan Zhang, Mingyue Yuan, Xiangyu Li

Pages: 5321-5334 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Downregulation of microRNA‑199a‑5p attenuates hypoxia/reoxygenation‑induced cytotoxicity in cardiomyocytes by targeting the HIF‑1α‑GSK3β‑mPTP axis

Da‑Wei Liu, Ya‑Nan Zhang, Hai‑Juan Hu, Pu‑Qiang Zhang, Wei Cui

Pages: 5335-5344 Published online on: 25 April 2019
Open Access

miR‑216a exacerbates TGF‑β‑induced myofibroblast transdifferentiation via PTEN/AKT signaling

Chuan Qu, Xin Liu, Tianxin Ye, Linglin Wang, Steven Liu, Xingyu Zhou, Gang Wu, Jian Lin, Shaobo Shi, Bo Yang

Pages: 5345-5352 Published online on: 30 April 2019

A heterozygous deficiency in protein phosphatase Ppm1b results in an altered ovulation number in mice

Naoki Ishii, Takujiro Homma, Ren Watanabe, Naoko Kimura, Motoko Ohnishi, Takayasu Kobayashi, Junichi Fujii

Pages: 5353-5360 Published online on: 25 April 2019

Genetic variant in the promoter region of microRNA‑137 reduces the warfarin maintenance dose in patients with atrial fibrillation

Zhen Tian, Yushuang Yang, Zhaohui Feng, Donghui Wu, Wei Yang, Dongna Liu

Pages: 5361-5367 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Potential use of Pichia pastoris strain SMD1168H expressing DNA topoisomerase I in the screening of potential anti‑breast cancer agents

Jian Xin, Wan Nor Azlin Wan Mahtar, Poh Chiew Siah, Noorizan Miswan, Boon Yin Khoo

Pages: 5368-5376 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Salmonella infection leads to severe intestinal inflammation and increased CD4+FoxP3+ Treg cells in streptozotocin‑induced hyperglycemic mice

Shanlong Zhang, Meixiang Wang, Xuemei Wang, Helou Li, Hua Tang, Xiaojun Li

Pages: 5377-5385 Published online on: 25 April 2019

Chronic stress augments esophageal inflammation, and alters the expression of transient receptor potential vanilloid 1 and protease‑activated receptor 2 in a murine model

Wubulikasimu Wulamu, Maimaiti Yisireyili, Aikebaier Aili, Kyosuke Takeshita, Aziguli Alimujiang, Aliyeguli Aipire, Yiliang Li, Yuan Jiang, Maimaitiaili Aizezi, Zanlin Li, Kelimu Abudureyimu

Pages: 5386-5396 Published online on: 25 April 2019
Open Access

Long non‑coding RNA NORAD promotes cell proliferation and glycolysis in non‑small cell lung cancer by acting as a sponge for miR‑136‑5p

Wei Gao, Ting Weng, Lifang Wang, Bin Shi, Wenshu Meng, Xiaoyu Wang, Ying Wu, Liang Jin, Lijuan Fei

Pages: 5397-5405 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Identification of a long noncoding RNA signature to predict outcomes of glioblastoma

Depei Li, Jie Lu, Hong Li, Songtao Qi, Lei Yu

Pages: 5406-5416 Published online on: 24 April 2019
Open Access

Avicularin ameliorates human hepatocellular carcinoma via the regulation of NF‑κB/COX‑2/PPAR‑γ activities

Zhimin Wang, Fang Li, Yuan Quan, Junye Shen

Pages: 5417-5423 Published online on: 25 April 2019
Open Access

Ghrelin regulates sepsis‑induced rat acute gastric injury

Bin Li, Qingling Lin, Hong Guo, Liping Liu, Yumin Li

Pages: 5424-5432 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Increased expression of the P2X7 receptor in temporal lobe epilepsy: Animal models and clinical evidence

Penghui Song, Jing Hu, Xijin Liu, Xuejun Deng

Pages: 5433-5439 Published online on: 30 April 2019
Open Access

Berberine improves advanced glycation end products‑induced osteogenic differentiation responses in human periodontal ligament stem cells through the canonical Wnt/β‑catenin pathway

Li‑Na Zhang, Xu‑Xia Wang, Zhi Wang, Ke‑Yi Li, Bao‑Hua Xu, Jun Zhang

Pages: 5440-5452 Published online on: 25 April 2019

CD47 deficiency protects cardiomyocytes against hypoxia/reoxygenation injury by rescuing autophagic clearance

Yong Li, Kun Zhao, Pengyu Zong, Heling Fu, Yuan Zheng, Dan Bao, Yuan Yin, Qin Chen, Lu Lu, Youjin Dai, Daorong Hou, Xiangqing Kong

Pages: 5453-5463 Published online on: 25 April 2019

Changes in mitochondrial cytochrome c oxidase mRNA levels with cataract severity in lens epithelia of Japanese patients

Noriaki Nagai, Yu Mano, Hiroko Otake, Teppei Shibata, Eri Kubo, Hiroshi Sasaki

Pages: 5464-5472 Published online on: 02 May 2019
Journal Cover

June 2019
Volume 19 Issue 6

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image