Journal Articles

Overview of mitochondrial germline variants and mutations in human disease: Focus on breast cancer (Review)

Silvia Jiménez-Morales, Carlos J. Pérez-Amado, Elizabeth Langley, Alfredo Hidalgo-Miranda

Pages: 923-936 Published online on: 04 July 2018
Open Access

ZIC1 acts a tumor suppressor in breast cancer by targeting survivin

Wei Han, Fang Cao, Xiao-Jiao Gao, Hua-Bing Wang, Fang Chen, Si-Jian Cai, Cong Zhang, Yong-Wei Hu, Jun Ma, Xing Gu, Hou-Zhong Ding

Pages: 937-948 Published online on: 21 June 2018
Open Access

The enhanced antitumour response of pimozide combined with the IDO inhibitor L‑MT in melanoma

Huijie Jia, Wenjing Ren, Yuchen Feng, Tian Wei, Mengmeng Guo, Jing Guo, Jingjing Zhao, Xiangfeng Song, Mingyong Wang, Tiesuo Zhao, Hui Wang, Zhiwei Feng, Zhongwei Tian

Pages: 949-960 Published online on: 06 July 2018
Open Access

KRAB zinc-finger protein 382 regulates epithelial-mesenchymal transition and functions as a tumor suppressor, but is silenced by CpG methylation in gastric cancer

Lijiao Pei, Xiaoqian He, Shuman Li, Ran Sun, Qin Xiang, Guosheng Ren, Tingxiu Xiang

Pages: 961-972 Published online on: 19 June 2018
Open Access

NLRP3 in human glioma is correlated with increased WHO grade, and regulates cellular proliferation, apoptosis and metastasis via epithelial-mesenchymal transition and the PTEN/AKT signaling pathway

Xiao-Feng Yin, Qiong Zhang, Zhuo-Yu Chen, Hai-Fang Wang, Xin Li, Hong-Xia Wang, Hai-Xia Li, Chun-Min Kang, Shuai Chu, Kai-Fei Li, Yao Li, Yu-Rong Qiu

Pages: 973-986 Published online on: 12 July 2018
Open Access

Epoxymicheliolide, a novelguaiane-type sesquiterpene lactone, inhibits NF‑κB/COX‑2 signaling pathways by targeting leucine 281 and leucine 25 in IKKβ in renal cell carcinoma

Jiabin Zhu, Jun Zhao, Zhenlong Yu, Sandeep Shrestha, Jing Song, Wenwen Liu, Wen Lan, Jinshan Xing, Shuang Liu, Chen Chen, Momo Cao, Xiuzhen Sun, Qi Wang, Xishuang Song

Pages: 987-1000 Published online on: 29 June 2018
Open Access

Effects of a checkpoint kinase inhibitor, AZD7762, on tumor suppression and bone remodeling

Luqi Wang, Yue Wang, Andy Chen, Aydin Jalali, Shengzhi Liu, Yunxia Guo, Sungsoo Na, Harikrishna Nakshatri, Bai-Yan Li, Hiroki Yokota

Pages: 1001-1012 Published online on: 13 July 2018
Open Access

Exosome-mediated transfer of lncRNA‑SNHG14 promotes trastuzumab chemoresistance in breast cancer

Huaying Dong, Wei Wang, Ru Chen, Yu Zhang, Kejian Zou, Mulin Ye, Xionghui He, Fan Zhang, Jing Han

Pages: 1013-1026 Published online on: 03 July 2018
Open Access

Fordin: A novel type I ribosome inactivating protein from Vernicia fordii modulates multiple signaling cascades leading to anti-invasive and pro-apoptotic effects in cancer cells in vitro

Weili Lu, Yingji Mao, Xue Chen, Jun Ni, Rui Zhang, Yuting Wang, Jun Wang, Lifang Wu

Pages: 1027-1042 Published online on: 04 July 2018
Open Access

NT21MP negatively regulates paclitaxel-resistant cells by targeting miR‑155‑3p and miR‑155-5p via the CXCR4 pathway in breast cancer

Yueyue Wang, Lei Yan, Lingyu Zhang, Henan Xu, Tiantian Chen, Yu Li, Haifeng Wang, Sulian Chen, Wenrui Wang, Changjie Chen, Qingling Yang

Pages: 1043-1054 Published online on: 09 July 2018
Open Access

ABT737 reverses cisplatin resistance by targeting glucose metabolism of human ovarian cancer cells

Yunjie Xu, Weinan Gao, Yong Zhang, Shanshan Wu, Yanan Liu, Xinyue Deng, Lili Xie, Jiayan Yang, Huimei Yu, Jing Su, Liankun Sun

Pages: 1055-1068 Published online on: 09 July 2018
Open Access

LRIG2 promotes the proliferation and cell cycle progression of glioblastoma cells in vitro and in vivo through enhancing PDGFRβ signaling Corrigendum in /10.3892/ijo.2019.4769

Qungen Xiao, Minhai Dong, Fangling Cheng, Feng Mao, Weifeng Zong, Kang Wu, Heping Wang, Ruifan Xie, Baofeng Wang, Ting Lei, Dongsheng Guo

Pages: 1069-1082 Published online on: 16 July 2018
Open Access

Identifying autophagy gene-associated module biomarkers through construction and analysis of an autophagy-mediated ceRNA‑ceRNA interaction network in colorectal cancer

Kun Qian, Huiying Huang, Jing Jiang, Dahua Xu, Shengnan Guo, Ying Cui, Hao Wang, Liqiang Wang, Kongning Li

Pages: 1083-1093 Published online on: 18 June 2018
Open Access

lncRNA-ATB functions as a competing endogenous RNA to promote YAP1 by sponging miR-590-5p in malignant melanoma

Kuanhou Mou, Bo Liu, Meiling Ding, Xin Mu, Dan Han, Yan Zhou, Li-Juan Wang

Pages: 1094-1104 Published online on: 25 June 2018
Open Access

Liposomal paclitaxel induces fewer hematopoietic and cardiovascular complications than bioequivalent doses of Taxol

Shih-Ting Huang, Yi‑Ping Wang, Yen-Hui Chen, Chin-Tarng Lin, Wen-Shan Li, Han-Chung Wu

Pages: 1105-1117 Published online on: 21 June 2018
Open Access

Loss of profilin 2 contributes to enhanced epithelial-mesenchymal transition and metastasis of colorectal cancer

Hui Zhang, Weiqiang Yang, Jinlong Yan, Kaiping Zhou, Boshun Wan, Peidong Shi, Yueyu Chen, Songbing He, Dechun Li

Pages: 1118-1128 Published online on: 09 July 2018
Open Access

Single-walled carbon nanohorn aggregates promotes mitochondrial dysfunction-induced apoptosis in hepatoblastoma cells by targeting SIRT3

Bowei Li, Xiaoxun Chen, Wenbin Yang, Jingliang He, Ke He, Zhenglin Xia, Jinqian Zhang, Guoan Xiang

Pages: 1129-1137 Published online on: 28 June 2018
Open Access

High COX-2 expression contributes to a poor prognosis through the inhibition of chemotherapy-induced senescence in nasopharyngeal carcinoma

Chen Shi, Yongjun Guan, Liang Zeng, Guizhu Liu, Yinghong Zhu, He Xu, Yichen Lu, Jiabin Liu, Jiaojiao Guo, Xiangling Feng, Xinying Zhao, Weihong Jiang, Guancheng Li, Guiyuan Li, Yun Dai, Fengyan Jin, Wei Li, Wen Zhou

Pages: 1138-1148 Published online on: 29 June 2018
Open Access

Effect of ABT-888 on the apoptosis, motility and invasiveness of BRAFi-resistant melanoma cells

Federica Fratangelo, Rosa Camerlingo, Maria Vincenza Carriero, Giuseppe Pirozzi, Giuseppe Palmieri, Giusy Gentilcore, Concetta Ragone, Michele Minopoli, Paolo Antonio Ascierto, Maria Letizia Motti

Pages: 1149-1159 Published online on: 27 June 2018

Psoriasin overexpression confers drug resistance to cisplatin by activating ERK in gastric cancer

Liting Li, Yuxin Cui, Lin Ye, Zehang Zhao, Wen G. Jiang, Jiafu Ji

Pages: 1171-1182 Published online on: 26 June 2018

Silencing GOLPH3 gene expression reverses resistance to cisplatin in HT29 colon cancer cells via multiple signaling pathways

Zhi-Ping Zhou, Lin-Pei Wang, Zhong-Shi Hong, Cheng-Zhi Qiu, Ming-Zhen Wang, Zhi-Xiong Chen, Long-Feng Tang, Wai-Shi Yu, Chun-Xiao Wang

Pages: 1183-1192 Published online on: 05 July 2018

Modulation of the tumor microenvironment by intratumoral administration of IMO-2125, a novel TLR9 agonist, for cancer immunotherapy

Daqing Wang, Wayne Jiang, Fugang Zhu, Xianzhi Mao, Sudhir Agrawal

Pages: 1193-1203 Published online on: 27 June 2018

MicroRNA-494 acts as a tumor suppressor in pancreatic cancer, inhibiting epithelial-mesenchymal transition, migration and invasion by binding to SDC1

Ying Yang, Xiong Tao, Chun-Bo Li, Chang-Miao Wang

Pages: 1204-1214 Published online on: 19 June 2018

Tumor suppressor LKB1 inhibits the progression of gallbladder carcinoma and predicts the prognosis of patients with this malignancy

Ming-Tai Hu, Jing-Han Wang, Yong Yu, Chen Liu, Bin Li, Qing-Bao Cheng, Xiao-Qing Jiang

Pages: 1215-1226 Published online on: 02 July 2018

Long non‑coding RNA 00152 functions as a competing endogenous RNA to regulate NRP1 expression by sponging with miRNA‑206 in colorectal cancer

Zhuan-Peng Chen, Jian-Chang Wei, Qiang Wang, Ping Yang, Wang-Lin Li, Feng He, Hua‑Cui Chen, He Hu, Jun-Bin Zhong, Jie Cao

Pages: 1227-1236 Published online on: 22 June 2018

Identification of cisplatin sensitizers through high-throughput combinatorial screening

Yichen Sun, Weiye Jiang, Wenhua Lu, Ming Song, Kaiyan Liu, Ping Chen, Allison Chang, Jianhua Ling, Paul J. Chiao, Yumin Hu, Peng Huang

Pages: 1237-1246 Published online on: 19 June 2018

Decreased expression of miR‑490‑3p in colorectal cancer predicts poor prognosis and promotes cell proliferation and invasion by targeting RAB14

Bo Wang, Mujun Yin, Cheng Cheng, Hongpeng Jiang, Kewei Jiang, Zhanlong Shen, Yingjiang Ye, Shan Wang

Pages: 1247-1256 Published online on: 19 June 2018

The antioxidant, aged garlic extract, exerts cytotoxic effects on wild-type and multidrug-resistant human cancer cells by altering mitochondrial permeability

Shinji Ohkubo, Lisa Dalla Via, Silvia Grancara, Yuta Kanamori, Aída Nelly García-Argáez, Gianluca Canettieri, Paolo Arcari, Antonio Toninello, Enzo Agostinelli

Pages: 1257-1268 Published online on: 22 June 2018

Tristetraprolin activation by resveratrol inhibits the proliferation and metastasis of colorectal cancer cells

Se-Ra Lee, Hua Jin, Won-Tae Kim, Won-Jung Kim, Sung Zoo Kim, Sun-Hee Leem, Soo Mi Kim

Pages: 1269-1278 Published online on: 25 June 2018

Polyphyllin I inhibits invasion and epithelial-mesenchymal transition via CIP2A/PP2A/ERK signaling in prostate cancer

Xuewen Liu, Zhiting Sun, Jikun Deng, Jun Liu, Kaihuai Ma, Yuan Si, Te Zhang, Tingting Feng, Ying Liu, Yan Tan

Pages: 1279-1288 Published online on: 29 June 2018

Promoted delivery of salinomycin sodium to lung cancer cells by dual targeting PLGA hybrid nanoparticles

Jie Zhou, Jin Sun, Huaiwen Chen, Qing Peng

Pages: 1289-1300 Published online on: 06 July 2018

BECN1-knockout impairs tumor growth, migration and invasion by suppressing the cell cycle and partially suppressing the epithelial-mesenchymal transition of human triple-negative breast cancer cells

Cheng-Lin Wu, Shi‑Meng Zhang, Li Lin, Shan-Shan Gao, Kai-Fei Fu, Xiao-Dan Liu, Yan Liu, Li-Jun Zhou, Ping-Kun Zhou

Pages: 1301-1312 Published online on: 05 July 2018

Silencing Ubc9 expression suppresses osteosarcoma tumorigenesis and enhances chemosensitivity to HSV-TK/GCV by regulating connexin 43 SUMOylation

Dianying Zhang, Kai Yu, Zhong Yang, Yanxia Li, Xiaofang Ma, Xiyun Bian, Fengting Liu, Lili Li, Xiaozhi Liu, Wenhan Wu

Pages: 1323-1331 Published online on: 21 June 2018

MicroRNA-381 reduces inflammation and infiltration of macrophages in polymyositis via downregulating HMGB1

Yutao Liu, Yuan Gao, Jing Yang, Changhe Shi, Yanlin Wang, Yuming Xu

Pages: 1332-1342 Published online on: 29 June 2018

Curcumin attenuates resistance to irinotecan via induction of apoptosis of cancer stem cells in chemoresistant colon cancer cells

Pengfei Su, Yong Yang, Guoxin Wang, Xiaowu Chen, Yongle Ju

Pages: 1343-1353 Published online on: 29 June 2018

Biological effects of BMP7 on small-cell lung cancer cells and its bone metastasis

Weiwei Shen, Hailin Pang, Bo Xin, Lian Duan, Lili Liu, Helong Zhang

Pages: 1354-1362 Published online on: 04 July 2018

Active fraction of clove induces apoptosis via PI3K/Akt/mTOR-mediated autophagy in human colorectal cancer HCT-116 cells

Minghua Liu, Ge Zhao, Dan Zhang, Weixiao An, Honglin Lai, Xiaofang Li, Shousong Cao, Xiukun Lin

Pages: 1363-1373 Published online on: 02 July 2018

Long non-coding RNA SNHG12promotes the proliferation and migration of glioma cells by binding to HuR

Wei Lei, Zhi-Long Wang, He-Jun Feng, Xiang-Dan Lin, Chuang-Zhong Li, Di Fan

Pages: 1374-1384 Published online on: 11 July 2018
Journal Cover

Cover Legend PDF

September-2018
Volume 53 Issue 3

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image