Journal Articles

Motility and trafficking in B-cell non-Hodgkin's lymphoma (Review)

Kathleen J. Till, Sarah E. Coupland, Andrew R. Pettitt

Pages: 5-12 Published online on: 23 April 2014

Adherens junctional associated protein-1: A novel 1p36 tumor suppressor candidate in gliomas (Review)

Liang Zeng, Brian E. Fee, Miriam V. Rivas, James Lin, David Cory Adamson

Pages: 13-17 Published online on: 08 May 2014

HSP27, 70 and 90, anti-apoptotic proteins, in clinical cancer therapy (Review)

Xiaoxia Wang, Meijuan Chen, Jing Zhou, Xu Zhang

Pages: 18-30 Published online on: 25 April 2014
Open Access

Cripto haploinsufficiency affects in vivo colon tumor development

Emilia Giorgio, Annamaria Liguoro, Luca D'Orsi, Sara Mancinelli, Antonio Barbieri, Giuseppe Palma, Claudio Arra, Giovanna L. Liguori

Pages: 31-40 Published online on: 30 April 2014
Open Access

Fluorescent detection of peritoneal metastasis in human colorectal cancer using 5-aminolevulinic acid

Yutaka Kondo, Yasutoshi Murayama, Hirotaka Konishi, Ryo Morimura, Shuhei Komatsu, Atsushi Shiozaki, Yoshiaki Kuriu, Hisashi Ikoma, Takeshi Kubota, Masayoshi Nakanishi, Daisuke Ichikawa, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Chouhei Sakakura, Kiwamu Takahashi, Katsushi Inoue, Motowo Nakajima, Eigo Otsuji

Pages: 41-46 Published online on: 06 May 2014
Open Access

The effects of fucodian on senescence are controlled by the p16INK4a-pRb and p14Arf-p53 pathways in hepatocellular carcinoma and hepatic cell lines

Eun-Young Min, In-Hye Kim, Jungim Lee, Eun-Young Kim, Youn-Hee Choi, Taek-Jeong Nam

Pages: 47-56 Published online on: 08 May 2014
Open Access

Identification of a secondary promoter of CASP8 and its related transcription factor PURα

Zhengwei Lin, Zhimin Guo, Yang Xu, Xiaohang Zhao

Pages: 57-66 Published online on: 09 May 2014
Open Access

A comprehensive evaluation of human papillomavirus positive status and p16INK4a overexpression as a prognostic biomarker in head and neck squamous cell carcinoma

Zeyi Deng, Masahiro Hasegawa, Kazuo Aoki, Sen Matayoshi, Asanori Kiyuna, Yukashi Yamashita, Takayuki Uehara, Shinya Agena, Hiroyuki Maeda, Minqiang Xie, Mikio Suzuki

Pages: 67-76 Published online on: 12 May 2014
Open Access

A mutation in POLE predisposing to a multi-tumour phenotype

Anna Rohlin, Theofanis Zagoras, Staffan Nilsson, Ulf Lundstam, Jan Wahlström, Leif Hultén, Tommy Martinsson, Göran B. Karlsson, Margareta Nordling

Pages: 77-81 Published online on: 29 April 2014
Open Access

Loss of E-cadherin expression is not a prerequisite for c-erbB2-induced epithelial-mesenchymal transition

Gisela M.A. Nilsson, Noreen Akhtar, Marie Kannius-Janson, Dan Baeckström

Pages: 82-94 Published online on: 07 May 2014
Open Access

Extracellular signal-regulated kinase signaling-mediated induction and interaction of FOXO3a and p53 contribute to the inhibition of nasopharyngeal carcinoma cell growth by curcumin

Jingjing Wu, Qin Tang, Shunyu Zhao, Fang Zheng, Yan Wu, Ge Tang, Swei Sunny Hahn

Pages: 95-103 Published online on: 06 May 2014

The PTEN/PI3K/Akt and Wnt/β-catenin signaling pathways are involved in the inhibitory effect of resveratrol on human colon cancer cell proliferation

Ying-Zi Liu, Ke Wu, Jun Huang, Yang Liu, Xin Wang, Zi-Jun Meng, Shuang-Xue Yuan, Dong-Xu Wang, Jin-Yong Luo, Guo-Wei Zuo, Liang-Jun Yin, Liang Chen, Zhong-Liang Deng, Jun-Qin Yang, Wen-Juan Sun, Bai-Cheng He

Pages: 104-112 Published online on: 17 April 2014

Peritoneal myofibroblasts at metastatic foci promote dissemination of pancreatic cancer

Shin Akagawa, Kenoki Ohuchida, Nobuhiro Torata, Masami Hattori, Daiki Eguchi, Kenji Fujiwara, Shingo Kozono, Lin Cui, Naoki Ikenaga, Takao Ohtsuka, Shinichi Aishima, Kazuhiro Mizumoto, Yoshinao Oda, Masao Tanaka

Pages: 113-120 Published online on: 16 April 2014

XAV939 inhibits the stemness and migration of neuroblastoma cancer stem cells via repression of tankyrase 1

Xiaohong Tian, Weijian Hou, Shuling Bai, Jun Fan, Hao Tong, He Xu

Pages: 121-128 Published online on: 28 April 2014

The Fanconi anemia pathway sensitizes to DNA alkylating agents by inducing JNK-p53-dependent mitochondrial apoptosis in breast cancer cells

Lin Zhao, Yanlin Li, Miao He, Zhiguo Song, Shu Lin, Zhaojin Yu, Xuefeng Bai, Enhua Wang, Minjie Wei

Pages: 129-138 Published online on: 28 April 2014

Antitumor DNA vaccination against the Sox2 transcription factor

Ingrid Polakova, Martina Duskova, Michal Smahel

Pages: 139-146 Published online on: 28 April 2014

Identification of a nuclear protein, LRRC42, involved in lung carcinogenesis

Takashi Fujitomo, Yataro Daigo, Koichi Matsuda, Koji Ueda, Yusuke Nakamura

Pages: 147-156 Published online on: 06 May 2014

Ultrasound-targeted microbubble destruction combined with dual targeting of HSP72 and HSC70 inhibits HSP90 function and induces extensive tumor-specific apoptosis

Hanghui Wang, Yixin Song, Dingjun Hao, Min Bai, Lifang Jin, Jiying Gu, Yijin Su, Long Liu, Chao Jia, Lianfang Du

Pages: 157-164 Published online on: 14 April 2014

Sorafenib increases efficacy of vorinostat against human hepatocellular carcinoma through transduction inhibition of vorinostat-induced ERK/NF-κB signaling

Fei-Ting Hsu, Yu-Chang Liu, I-Tsang Chiang, Ren-Shyan Liu, Hsin-Ell Wang, Wuu-Jyh Lin, Jeng-Jong Hwang

Pages: 177-188 Published online on: 06 May 2014

Distinct regulatory effect of the p34SEI-1 oncoprotein on cancer metastasis in HER2/neu-positive and -negative cells

Samil Jung, Jiyeon Ohk, Dongjun Jeong, Chengping Li, Soonduck Lee, Jingjing Duan, Changjin Kim, Jong-Seok Lim, Young Yang, Keun-Il Kim, Myeong-Sok Lee

Pages: 189-196 Published online on: 28 April 2014

The clinical significance of downregulation of mir-124-3p, mir-146a-5p, mir-155-5p and mir-335-5p in gastric cancer tumorigenesis

Hailong Li, Shoupin Xie, Min Liu, Zhaofeng Chen, Xiaojun Liu, Li Wang, Dayan Li, Yongning Zhou

Pages: 197-208 Published online on: 06 May 2014

Extract of Cordyceps militaris inhibits angiogenesis and suppresses tumor growth of human malignant melanoma cells

I. Made Winarsa Ruma, Endy Widya Putranto, Eisaku Kondo, Risayo Watanabe, Ken Saito, Yusuke Inoue, Ken-Ichi Yamamoto, Susumu Nakata, Masaji Kaihata, Hitoshi Murata, Masakiyo Sakaguchi

Pages: 209-218 Published online on: 24 April 2014

Peroxiredoxin proteins protect MCF-7 breast cancer cells from doxorubicin-induced toxicity

C. McDonald, J. Muhlbauer, G. Perlmutter, K. Taparra, S. A. Phelan

Pages: 219-226 Published online on: 24 April 2014

Prognostic impact of the number of viable circulating cells with high telomerase activity in gastric cancer patients: A prospective study

Hiroaki Ito, Haruhiro Inoue, Satoshi Kimura, Tohru Ohmori, Fumihiro Ishikawa, Keigo Gohda, Jun Sato

Pages: 227-234 Published online on: 29 April 2014

Activation of spinal neuregulin 1-ErbB2 signaling pathway in a rat model of cancer-induced bone pain

Jingjing Jiang, Jin Zhang, Peng Yao, Xiuying Wu, Ke Li

Pages: 235-244 Published online on: 09 May 2014

Cantharidin induces apoptosis of H460 human lung cancer cells through mitochondria-dependent pathways

Te-Chun Hsia, Chien-Chih Yu, Shu-Chun Hsu, Nou-Ying Tang, Hsu-Feng Lu, Yi-Ping Huang, Shin-Hwar Wu, Jaung-Geng Lin, Jing-Gung Chung

Pages: 245-254 Published online on: 09 May 2014

The oncoprotein hepatitis B X-interacting protein promotes the migration of ovarian cancer cells through the upregulation of S-phase kinase-associated protein 2 by Sp1

Fuqiang Xu, Xiaoming Zhu, Tao Han, Xiaona You, Fabao Liu, Lihong Ye, Xiaodong Zhang, Xiaohong Wang, Yuanqing Yao

Pages: 255-263 Published online on: 29 April 2014

Regulatory role of nucleophosmin during the differentiation of human liver cancer cells

Dong-Hui Xu, Fan Liu, Xiao Li, Xiang-Feng Chen, Guang-Jun Jing, Fu-Yun Wu, Song-Lin Shi, Qi-Fu Li

Pages: 264-272 Published online on: 29 April 2014

Membrane connexin 43 acts as an independent prognostic marker in oral squamous cell carcinoma

Phillipp Brockmeyer, Klaus Jung, Christina Perske, Henning Schliephake, Bernhard Hemmerlein

Pages: 273-281 Published online on: 23 April 2014

Osteopontin promotes the progression of gastric cancer through the NF-κB pathway regulated by the MAPK and PI3K

Jie Liu, Qishen Liu, Yali Wan, Zhigang Zhao, Honggang Yu, Hesheng Luo, Zhongzhi Tang

Pages: 282-290 Published online on: 17 April 2014

Additive effects of EGF and IL-1β regulate tumor cell migration and invasion in gastric adenocarcinoma via activation of ERK1/2

Junyong Han, Yanchuan Xie, Fenghua Lan, Yinghao Yu, Wei Liu, Jinhua Chen, Feng Zheng, Xuenong Ouyang, Xiangquan Lin, Yanhong Lin, Qiaojia Huang, Lie Wang, Jianming Tan

Pages: 291-301 Published online on: 28 April 2014

The role of Src family kinases in growth and migration of glioma stem cells

Xiaosi Han, Wenbin Zhang, Xiuhua Yang, Crystal G. Wheeler, Catherine P. Langford, Lu Wu, Natalia Filippova, Gregory K. Friedman, Qiang Ding, Hassan M. Fathallah-Shaykh, G. Yancey Gillespie, L. Burt Nabors

Pages: 302-310 Published online on: 09 May 2014

HS-104, a PI3K inhibitor, enhances the anticancer efficacy of gemcitabine in pancreatic cancer

Kyung Hee Jung, Hong Hua Yan, Zhenghuan Fang, Mi Kwon Son, Hyunseung Lee, Sungwoo Hong, Soon-Sun Hong

Pages: 311-321 Published online on: 09 May 2014

Effect of the anti-diabetic drug metformin in hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo

Hisaaki Miyoshi, Kiyohito Kato, Hisakazu Iwama, Emiko Maeda, Teppei Sakamoto, Koji Fujita, Yuka Toyota, Joji Tani, Takako Nomura, Shima Mimura, Mitsuyoshi Kobayashi, Asahiro Morishita, Hideki Kobara, Hirohito Mori, Hirohito Yoneyama, Akihiro Deguchi, Takashi Himoto, Kazutaka Kurokohchi, Keiichi Okano, Yasuyuki Suzuki, Koji Murao, Tsutomu Masaki

Pages: 322-332 Published online on: 06 May 2014

CCL5 secreted from bone marrow stromal cells stimulates the migration and invasion of Huh7 hepatocellular carcinoma cells via the PI3K-Akt pathway

Huili Bai, Yaguang Weng, Shunjie Bai, Yingjiu Jiang, Baolin Li, Fang He, Ruyi Zhang, Shujuan Yan, Fang Deng, Jing Wang, Qiong Shi

Pages: 333-343 Published online on: 06 May 2014

C-mannosylation of human hyaluronidase 1: Possible roles for secretion and enzymatic activity

Yuki Goto, Yuki Niwa, Takehiro Suzuki, Naoshi Dohmae, Kazuo Umezawa, Siro Simizu

Pages: 344-350 Published online on: 12 May 2014

Epigenetic high regulation of ATAD2 regulates the Hh pathway in human hepatocellular carcinoma

Gang Wu, Xiaojun Lu, Yawei Wang, Hui He, Xiangyu Meng, Shuguan Xia, Kunming Zhen, Yongfeng Liu

Pages: 351-361 Published online on: 06 May 2014

Loss of miR-100 enhances migration, invasion, epithelial-mesenchymal transition and stemness properties in prostate cancer cells through targeting Argonaute 2

Min Wang, Dong Ren, Wei Guo, Zeyu Wang, Shuai Huang, Hong Du, Libing Song, Xinsheng Peng

Pages: 362-372 Published online on: 30 April 2014

The effect of Cordyceps extract and a mixture of Ganoderma lucidum/Agaricus Blazi Murill extract on human endometrial cancer cell lines in vitro

Jens C. Hahne, Susanne R. Meyer, Johannes Dietl, Arnd Honig

Pages: 373-382 Published online on: 05 May 2014

miR‑181b increases drug sensitivity in acute myeloid leukemia via targeting HMGB1 and Mcl-1

Fei Lu, Jingru Zhang, Min Ji, Peng Li, Yahui Du, Hongchun Wang, Shaolei Zang, Daoxin Ma, Xiulian Sun, Chunyan Ji

Pages: 383-392 Published online on: 16 April 2014

The broad-spectrum metalloproteinase inhibitor BB-94 inhibits growth, HER3 and Erk activation in fulvestrant-resistant breast cancer cell lines

Tove Kirkegaard, Christina W. Yde, Marie Kveiborg, Anne E. Lykkesfeldt

Pages: 393-400 Published online on: 09 May 2014

Tumor-suppressive microRNA-29s inhibit cancer cell migration and invasion via targeting LAMC1 in prostate cancer

Rika Nishikawa, Yusuke Goto, Satoko Kojima, Hideki Enokida, Takeshi Chiyomaru, Takashi Kinoshita, Shinichi Sakamoto, Miki Fuse, Masayuki Nakagawa, Yukio Naya, Tomohiko Ichikawa, Naohiko Seki

Pages: 401-410 Published online on: 09 May 2014

Effect of the STAT3 inhibitor STX-0119 on the proliferation of a temozolomide-resistant glioblastoma cell line

Tadashi Ashizawa, Yasuto Akiyama, Haruo Miyata, Akira Iizuka, Masaru Komiyama, Akiko Kume, Maho Omiya, Takashi Sugino, Akira Asai, Nakamasa Hayashi, Koichi Mitsuya, Yoko Nakasu, Ken Yamaguchi

Pages: 411-418 Published online on: 12 May 2014

Cytotoxic activity of the amphibian ribonucleases onconase and r-amphinase on tumor cells from B cell lymphoproliferative disorders

Piotr Smolewski, Magdalena Witkowska, Malgorzata Zwolinska, Barbara Cebula-Obrzut, Agata Majchrzak, Aleksandra Jeske, Zbigniew Darzynkiewicz, Wojciech Ardelt, Barbara Ardelt, Tadeusz Robak

Pages: 419-425 Published online on: 28 April 2014

The copper chelator ATN-224 induces caspase-independent cell death in diffuse large B cell lymphoma

Kristy Lee, Matthew R. Hart, Margaret M. Briehl, Andrew P. Mazar, Margaret E. Tome

Pages: 439-447 Published online on: 23 April 2014

Proteomic identification of differentially expressed proteins associated with the multiple drug resistance in methotrexate-resistant human breast cancer cells

Siying Chen, Jiangxia Cai, Weipeng Zhang, Xiaowei Zheng, Sasa Hu, Jun Lu, Jianfeng Xing, Yalin Dong

Pages: 448-458 Published online on: 16 April 2014

Orostachys japonicus induces apoptosis and cell cycle arrest through the mitochondria-dependent apoptotic pathway in AGS human gastric cancer cells

Deok-Seon Ryu, Seon-Hee Kim, Ji-Hae Kwon, Dong-Seok Lee

Pages: 459-469 Published online on: 28 April 2014

Induction of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes by fusion cells generated from allogeneic plasmacytoid dendritic and tumor cells Corrigendum in /10.3892/ijo.2015.2954

Shigeo Koido, Sadamu Homma, Shin Kan, Kazuki Takakura, Yoshihisa Namiki, Hiroko Kobayashi, Zensho Ito, Kan Uchiyama, Mikio Kajihara, Seiji Arihiro, Hiroshi Arakawa, Masato Okamoto, Toshifumi Ohkusa, Jianlin Gong, Hisao Tajiri

Pages: 470-478 Published online on: 09 May 2014
Journal Cover

Cover Legend PDF

July-2014
Volume 45 Issue 1

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image